Thông báo thi lại học kỳ II – K35 Cao đẳng hệ chính quy(03/07/2014)

Thông báo thi lại học kỳ II – K35 Cao đẳng hệ chính quy(03/07/2014)

.

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 186/TB-CĐSP-KT&KĐCL Nam Định, ngày 02  tháng 07  năm 2014

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ II – K35 Cao đẳng hệ chính quy

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ II khóa 35 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

1. Thi lại kỳ II khóa 35 Cao đẳng hệ chính quy tiến hành từ tuần thứ 47 đến tuần thứ 48. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung. Các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành các khoa tổ chức thi cho các sinh viên phải thi lại và chuyển kế hoạch thi về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 08/07/2014 để tổng hợp lịch thi toàn trường báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .

2. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi lại cho học phần. Đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung K35 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 08/07/2014. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.

3. Kế hoạch thi các học phần K35 Cao đẳng hệ chính quy:

3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi CBCT và CBGS các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung của K35 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 08/07/2014.

3.2. Lịch thi lại các học phần K35: thi vào buổi Sáng, giờ thi bắt đầu từ 7h30. Địa điểm thi là P 32, 33, 35, 36, 37, 38 giảng đường A5

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Thứ tư

Ngày 09/07/2014

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

 

 

Tổ TLGD:           2

Tổ ÂN-MT:         2

 

Khoa TN:     1

 

 

Thứ sáu

Ngày 11/07/2014

 

Công tác đội TNTP Hồ Chí Minh

 

 

Khoa TN:            2

Khoa XH:           2

 

Khoa XH:     1
Thứ hai

Ngày 14/07/2014

Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

 

Tổ LLCT:            2

Tổ TDQS:            2

Khoa TN:      1
Thứ tư

Ngày 16/07/2014

Giáo dục học đại cương

 

Khoa TN:            2

Khoa XH:            2

Tổ LLCT:            2

Tổ TDQS:            2

Tổ TLGD:            2

Khoa THMN:   1
Thứ sáu

Ngày 18/07/2014

Tiếng Anh 1 Khoa NN:            2

Khoa THMN:      2

Khoa CBQL:       2

Khoa NN:         1

 

4. Tổ chức thi và chấm thi các học phần GDĐC và NV chung tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí -KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho SV theo quy chế đào tạo hiện hành.

5. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

   Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *