Thông báo thi lại học kỳ II – K36 Cao đẳng hệ chính quy(08/07/2015)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:10/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 06 tháng 7 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc thi lại học kỳ II – K36 Cao đẳng hệ chính quy

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ II khóa 36 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi lại kỳ II khóa 36 Cao đẳng hệ chính quy tiến hành từ tuần thứ 48 đến tuần thứ 49. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung. Các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành các khoa tổ chức thi cho các sinh viên phải thi lại và chuyển kế hoạch thi về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 10/07/2015 để tổng hợp lịch thi toàn trường báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .
  2. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi mới cho một học phần không trùng với những câu đã có ở đề thi trước. Đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung K36 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 10/7/2015. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  3. Kế hoạch thi các học phần K36 Cao đẳng hệ chính quy:

            3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi CBCT và CBGS các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung của K36 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 10/7/2015.

        3.2. Lịch thi: Buổi sáng: Ca 1: từ 7h15 đến 9h15; Ca 2: từ 9h30 đến 11h30. Buổi chiều: Ca 1: Từ 13h30 đến 15h15; Ca 2: Từ 15h30 đến 17h30. Địa điểm thi tại phòng 38, 46, 47, 48 giảng đường A5.

Ngày tháng Buổi Ca Học phần CBCT  

CBGS

13/7/2015 Sáng    1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

 

Khoa TN:            2

Khoa XH:           2

Tổ LLCT:           2

 

Khoa TN: 1
  2 Công tác đội TNTP Hồ Chí Minh

 

Khoa TN:            2

Khoa XH:           2

Khoa CBQL:       2

Khoa THMN:      2

 
Chiều   1 Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

 

Tổ TLGD:            2

Tổ TDQS:            2

 
   2 Giáo dục học đại cương

 

Tổ ÂN-MT:         2

Tổ TDQS:            2

Tổ TLGD:            2

Khoa XH: 1
14/7/2015 Sáng  

1

 

Tiếng Anh 1 + Hán Nôm  Khoa NN:            2

Khoa THMN:      2

Khoa THMN: 1

  1. Tổ chức thi và chấm thi các học phần GDĐC và NV chung tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí -KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho SV theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

LÊ VĂN THẮNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *