Thông báo thi học kỳ I lớp Cao đẳng Mầm non chính quy liên thông K34 (01/06/2013)

Thông báo thi học kỳ I lớp Cao đẳng Mầm non chính quy liên thông K34 (01/06/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 140/TB-CĐSP-KT&KĐCL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 27  tháng 5 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ I lớp Cao đẳng Mầm non chính quy liên thông K34

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ I lớp Cao đẳng Mầm non chính quy liên thông K34 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ I lớp Cao đẳng Mầm non chính quy liên thông K34tiến hành từ tuần thứ 43 đến tuần thứ 45. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của sinh viên, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 06/6/2013.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho một học phần. Đề thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của lớp CĐMN chính quy liên thông K34 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 06/6/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  4. Kế hoạch thi các học phần học kỳ I lớp CĐMN chính quy liên thông K34:

            4.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các học phần của lớp CĐMN chính quy liên thông K34 về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 06/6/2013.

        4.3. Lịch thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của lớp CĐMN chính quy liên thông K34: thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00. Địa điểm thi tại phòng 22 và 23 nhà A5.

Thời gian Học phần CBCT CBGS
 

Thứ hai

Ngày 10/6/2013

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Khoa TN:            1

Khoa TNN:         1

Khoa THMN:      1

Khoa CBQLGD: 1

Khoa TN: 1
Thứ tư

Ngày 12/6/2013

Tiếng Anh Khoa TN:            1

Khoa XH:            1

Khoa THMN:      1

Tổ ÂN-MT:         1

Khoa XH: 1
Thứ sáu

Ngày 14/6/2013

Giáo dục thể chất  

Tổ TDQS Kiểm tra

 

 

Tổ TDQS
 

Thứ hai

Ngày 17/6/2013

Nhập môn lôgic Khoa TNN:         1

Khoa THMN:      1

Tổ TLGD:           1

Tổ LLCT:            1

Khoa THMN: 1
Thứ tư

Ngày 19/6/2013

Tiếng Việt thực hành Khoa THMN:      1

Tổ ÂN-MT:         1

Tổ TDQS:           1

Khoa CBQLGD: 1

Khoa CBQLGD:1
Thứ sáu

Ngày 21/6/2013

Sự học và phát triển tâm lý trẻ em tuổi mầm non Khoa XH:           1

Khoa THMN:     1

Tổ TLGD:          1

Tổ LLCT:           1

Khoa TN: 1
Thứ hai

Ngày 24/6/2013

Múa và phương pháp dàn dựng. Khoa TN:            1

Khoa TNN:         1

Khoa THMN:      1

Tổ TDQS:           1

Khoa XH: 1
Thứ tư

Ngày 26/6/2013

Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN Khoa XH:           1

Khoa THMN:     1

Tổ TLGD:          1

Tổ ÂN-MT:        1

Khoa TN: 1
  1. Tổ chức thi vàchấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
  3. Trong thời gian thi, phòng học của lớp TCSPMN 34D sẽ tạm thời chuyển tới học tại phòng 12 A5. Sau thời gian trên, lớp TCSPMN 34D chuyển về phòng học cũ bố trí từ đầu năm học.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KTHIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *