Thông báo thi lại học kỳ II TCSPMN K34A,B,C,D(23/08/2013)

Thông báo thi lại học kỳ II TCSPMN K34A,B,C,D(23/08/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 224/TB-CĐSP-KT&KĐCL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 22  tháng 8 năm 2013

 

 

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ II TCSPMN K34A,B,C,D

 

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ II của các lớp TCSPMN K34A,B,C,D nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần học kỳ II của các lớp TCSPMN K34A,B,C,D từ 29/8/2013 đến 06/9/2013.Các khoa, tổbộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho mỗi học phần và chuyển về phòng Khảo thí và KĐCL trước ngày 28/08/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  2. Kế hoạch thi lại các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ II của các lớp TCSPMN K34A,B,C,D:

        2.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ II của các lớp TCSPMN K34A,B,C,D cho phòng Khảo thí – KĐCL  trước ngày 28/08/2013.

        2.2. Lịch thi học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ II của các lớp TCSPMN K34A,B,C,D: thi vào buổi Sánggiờ thi bắt đầu từ 7h00. Địa điểm thi là giảng đường A5.

Thời gian Học phần CBCT Địa điểm
Thứ Năm

Buổi sáng

Ngày 29/08/2013

Ca1: 7h00-9h00’

Tiếng Anh 2 Khoa TN:        2

Tổ TDQS:       1

Khoa CBQL:  1

P. 26, 27 A5
  Ca 2: 9h30-11h00’ Sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em MN Khoa XH:       2

Tổ ÂNMT:     1

Khoa CBQL:  1

P. 26, 27 A5
Thứ Sáu

Buổi sáng

Ngày 30/08/2013

Ca1: 7h00-9h00’

Tổ chức hoạt động vui chơi Khoa TNN:    1

Tổ TLGD  :    1

P. 27 A5
 

Ca 2: 9h30-11h00’

Phương pháp làm quen với tác phẩm văn học Khoa THMN:  1

Tổ LLCT:        1

P. 27 A5
Thứ Năm

Buổi sáng

Ngày 05/09/2013

Ca1: 7h00-9h00’

Phương pháp làm quen với Toán Tổ LLCT:        1

Khoa TN:        1

 

P. 27 A5
 

Ca 2: 9h30-11h00’

Vệ sinh dinh dưỡng Tổ TLGD:      1

Khoa THMN: 1

 

P. 27 A5
Thứ Sáu

Buổi sáng

Ngày 06/09/2013

Ca1: 7h00-9h00’

Văn học thiếu nhi và đọc kể diễn cảm Tổ ÂNMT:      1

Khoa XH:        1

 

P. 27 A5
 

Ca 2: 9h30-11h00’

Thực hành sư phạm 1 Tổ TDQS:       1

Khoa THMN: 2

Khoa TNN:     1

 

P. 26, 27 A5

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho HS theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KTHIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *