Thông báo thi lại học kỳ IV TCSPMN K34B,C,D và kỳ II TCSPMN 35B(09/06/2014)

Thông báo thi lại học kỳ IV TCSPMN K34B,C,D và kỳ II TCSPMN 35B(09/06/2014)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 153/TB-CĐSP-KT&KĐCL Nam Định, ngày 06  tháng 06  năm 2014

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ IV TCSPMN K34B,C,D và kỳ II TCSPMN 35B

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại học kỳ IV của các lớp TCSPMN K34B,C,D và kỳ II của lớp TCSPMN 35B nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

1. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần học kỳ IV của các lớp TCSPMN K34B,C,D và kỳ II của lớp TCSPMN 35B vào tuần thứ 43. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho mỗi học phần và chuyển về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 09/06/2014. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.

2. Kế hoạch thi lại các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp học kỳ IV của các lớp TCSPMN K34B,C, và kỳ II của lớp TCSPMN 35B :

2.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) và cán bộ giám sát (CBGS) các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ IV của các lớp TCSPMN K34B,C và kỳ II của lớp TCSPMN 35B cho phòng Khảo thí – KĐCL  vào ngày 09/06/2014.

2.2. Lịch thi học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ IV của các lớp TCSPMN K34B,C: Thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 13h30. Địa điểm thi là P22,  giảng đường A5.

 

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Thứ ba

Ngày 10/06/2014

Ca1: 13h30-15h00’

–  Quản lý hành chính nhà nước – K34B,C,D.

– Giáo dục pháp luật- K34B,C,D.

– Tổ chức hoạt động vui chơi-  K35B

 

Tổ TLGD:      1

Tổ  LLCT:      1

 

 

 

Khoa XH:1

 

 

Ca 2: 15h15-17h00′ – Đánh giá trong GDMN- 34B,C,D

– Vệ sinh – Dinh dưỡng – K35B

– Phương pháp LQ với Văn – K35B

 

Tổ  LLCT:      1

Khoa CBQL:  1

 

Thứ tư

Ngày 11/06/2014

Ca1: 13h30-16h00’

– Chính trị-K34B,C,D.

– Thực hành sư phạm I-K35B

Khoa THMN: 1

Tổ TD-QS:     1

 

Khoa NN:1

 

 

3. Tổ chức thi và chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho HS theo quy chế đào tạo hiện hành.

4. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

   Nơi nhận:                                                                           – Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *