Thông báo thi lại học kỳ phụ K35, K36 Cao đẳng hệ chính quy(05/01/2016)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 01/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 04 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ phụ K35, K36 Cao đẳng hệ chính quy

 

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

 

Chuẩn bị cho thi lại học kỳ phụ K35, K36 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

1. Thi lại học kỳ phụ K35, K36 Cao đẳng hệ chính quy tiến hành ngày 14/01/2016. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần đã học bù, học lại đối với khóa K35, K36 hệ Cao đẳng chính quy.

2. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi mới cho một học phần không trùng với những câu đã có ở đề thi trước. Đề thi các học phần thi lại học kỳ phụ K35, K36 Cao đẳng hệ chính quy nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 13/01/2016. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần kỳ phụ K35, K36 Cao đẳng hệ chính quy hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.

3. Kế hoạch thi các học phần thi lại học kỳ phụ K35, K36 Cao đẳng hệ chính quy

3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) và CBGS các học phần kỳ phụ K35, K36 Cao đẳng hệ chính quy vào ngày sáng ngày 13/01/2016.

3.2. Địa điểm thi là Phòng 33 giảng đường A5

3.3. Lịch thi các học phần kỳ phụ K35; K36 Cao đẳng hệ chính quy:

Thời gian Học phần CBCT CBGS  
Chiều thứ năm

ngày 14/01/2016

Từ 13h30’

Ca 1

– Tin học văn phòng

 

Khoa TN:   2

 

Khoa TN: 1

 

 
Chiều thứ năm

ngày 14/01/2016

Từ 14h30’

Ca 2

– Nguyên lý 1

– Nguyên lý 2

– Toán rời rạc

– PP dạy học TN-XH ở tiểu học (I)

– Tư tưởng Hồ Chí Minh

– Lý luận dạy học THCS

– Lý luận giáo dục tiểu học

– Lý luận GD THCS

– Đánh giá trong GDMN

– Giáo dục học ĐC

– Giáo dục học ĐC (MN)

– Công tác Đội TNTPHCM

Khoa NN:      1

Khoa THMN: 1

Khoa XH:        1

 

4. Tổ chức thi và chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn cử tổ trưởng chấm thi, cán bộ chấm thi các học phần và đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho sinh viên theo quy chế đào tạo hiện hành.

5. Phòng Quản trị- Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi 30SV/phòng  và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

Nơi nhận:

–       Ban Giám hiệu;

–       Các khoa, bộ môn;

–        Các phòng;

–       Lưu KTKĐ, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Lê Văn Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *