Thông báo thi lại học kỳ V – K32, kỳ III – K33 và kì I lớp TCSP MN 34A(20/01/2013)

Thông báo thi lại học kỳ V – K32, kỳ III – K33 và kì I lớp TCSP MN 34A(20/01/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 21/QĐ-CĐSP
Nam Định, ngày 18 tháng 01  năm 2013   

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ V – K32, kỳ III – K33 và kì I lớp TCSP MN 34A

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ V khóa 32, kỳ III khóa 33 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ V khóa 32, kỳ III khóa 33 và kỳ I lớp TCSPMN 34A. Các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành các khoa, tổ lập danh sách sinh viên thi lại và chuyển về phòng Khảo thí và KĐCL trước ngày 23/01/2013 để tổng hợp lịch thi toàn trường thông báo trên mạng nội bộ, báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .
  2. Các khoa, tổ chuyển 3 đề thi dự trữ của mỗi học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ V khóa 32, kỳ III khóa 33 về phòng Khảo thí và KĐCL trước ngày 23/01/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  3. Lịch thi lại các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ V khóa 32, kỳ III khóa 33và TCSPMN 34A:

           3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ V khóa 32, kỳ III khóa 33 và TCSPMN 34A cho phòng Khảo thí – KĐCL  vào ngày 23/01/2013.

        3.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ V khóa 32, kỳ III khóa 33 và TCSPMN 34A được bố trí như sau:

        3.3. Lịch thi học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ V khóa 32, kỳ III khóa 33 và TCSPMN 34A: thi vào buổi chiều, giờ thi bắt đầu từ 13h30.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *