Thông báo thi lại học kỳ VI – K33 Cao đẳng hệ chính quy (16/05/2014)

Thông báo thi lại học kỳ VI – K33 Cao đẳng hệ chính quy (16/05/2014)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 136/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 15  tháng 05  năm 2014

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ VI – K33 Cao đẳng hệ chính quy

 

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ VI khóa 33 Cao đẳng hệ chính quy, nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi lại kỳ VI khóa 33 tiến hành theo đúng kế hoạch năm học vào tuần thứ 40. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung.

Các khoa tổ chức thi lại các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành cho các sinh viên phải thi lại và chuyển kế hoạch thi lại về phòng Khảo thí và KĐCL trong thời gian thi lại để tổng hợp lịch thi toàn trường báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .

  1. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.
  2. Kế hoạch thi các học phần GDĐC K33:

            3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) và cán bộ giám sát (CBGS) thi học phần GDĐC của K33 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 19/05/2014.

         3.2. Lịch thi học phần GDĐC K33: Thi học phần Quản lý HCNN và quản lý ngành Giáo dục đào tạo vào buổi chiều Thứ 2 ngày 19/5/2014, giờ thi bắt đầu từ 14h00. Địa điểm thi là phòng 32 giảng đường A5. CBCT : Khoa TN: 1; Khoa XH: 1; CBGS: KTN: 1.

  1. Tổ chức thi và chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho SV theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *