Thông báo thi lại học kỳ VI – K34 Cao đẳng hệ chính quy (27/05/2015)

Thông báo thi lại học kỳ VI – K34 Cao đẳng hệ chính quy (27/05/2015)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:146/ TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 25 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc thi lại học kỳ VI – K34 Cao đẳng hệ chính quy

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ VI khóa 34 Cao đẳng hệ chính quy, nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

1. Thi lại kỳ VI khóa 34 tiến hành vào tuần thứ 42. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung. Các khoa tổ chức thi lại các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành cho các sinh viên phải thi lại và chuyển kế hoạch thi lại về phòng Khảo thí và KĐCL trong thời gian thi lại để tổng hợp lịch thi toàn trường báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .

2. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi lại cho học phần. Đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung K34 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 29/05/2015. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.

3. Kế hoạch thi lại các học phần GDĐC K34:

3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) và cán bộ giám sát (CBGS) thi học phần GDĐC của K34 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 29/05/2015.

3.2. Lịch thi học phần GDĐC và NV chung K34: thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00Địa điểm thi tại P 32, 33, 35, 36, 37 Giảng đường A5

 

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Chiều thứ ba

ngày 02/06/2015

Ca 1 từ 14h00’

Quản lý hành chính nhà nước và QL ngành GDĐT Khoa XH:       2

Khoa CBQL:  2

 

Khoa TN:         1
Ca 2 từ 15h30’ Giáo dục pháp luật Khoa TN:        3

Khoa THMN: 2

Khoa TNN:     1

Tổ TDQS:       1

Tổ ÂN – MT:   1

Tổ LLCT:        2

Khoa XH:         1

 

4. Tổ chức thi và chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho sinh viên theo quy chế đào tạo hiện hành.

5. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi 30SV/1 phòng và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Lê Văn Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *