Thông báo thi lại môn riêng học kỳ VI – K32 cao đẳng chính quy năm học 2012 – 2013(22/05/2013)

Thông báo thi lại môn riêng học kỳ VI – K32 cao đẳng chính quy năm học 2012 – 2013(22/05/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 138/TB-CĐSP-KT&KĐCL
Nam Định, ngày 22 tháng 05  năm 2013   

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ VI – K32 Cao đẳng hệ chính quy

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ VI khóa 32 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ VI khóa 32 Cao đẳng hệ chính quy vào tuần 40. Các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành các khoa, tổ lập danh sách sinh viên thi lại và chuyển về phòng Khảo thí và KĐCL trước ngày 23/05/2013 để tổng hợp lịch thi toàn trường thông báo trên mạng nội bộ, báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .
  2. Các khoa, tổ chuyển đề thi dự trữ của mỗi học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ VI khóa 32 về phòng Khảo thí và KĐCL trước ngày 23/05/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.
  3. Kế hoạch thi lại các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ VI khóa 32:

           3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ VI khóa 32 cho phòng Khảo thí – KĐCL  trước ngày 23/05/2013.

        3.2. Kế hoạch thi học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ VI khóa 32: thi vào buổi sánggiờ thi bắt đầu từ 7h30. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành kỳ VI khóa 32 được bố trí như sau:

Thời gian Học phần HT thi CBCT Địa điểm
Thứ năm

ngày 23/05/2013

Ca1: 7h30-9h00’

– Dân số – Môi trường -HIV – ADIS – Ma túy

– Xác suất thống kê

– Thể dục điền kinh

– ĐLĐP và GDMT qua môn Địa lý

– Văn học VN và Ngữ pháp chức năng TV

Viết

 

Viết

Viết

Viết

 

Viết

Tổ ÂN-MT:   1

Tổ LLCT:      1

 

 

 

 

 

Phòng 12

Nhà A5

 

Ca 2: 9h30’-11h00’ – Ứng dụng CNTT để QLTB dạy học

– Tiến hóa và Sinh học phát triển

– Bơi lội

– Giáo dục hòa nhập

– Phương pháp DH TN-XH (II)

– Địa lý kinh tế – xã hội Việt Nam

VĐ – TH

 

Viết

 

Thực hành

Viết

Viết

 

Viết

Khoa TN:       4

Khoa XH:       1

Khoa THMN: 1

 

 

 

P 13

Nhà A5

Phòng máy

Bể bơi

 

 

 

  1. Tổ chức thi vàchấm thi các học phần tại Phòng họp 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho sinh viên theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KTHIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *