Thông báo tuyển dụng viên chức của trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định năm 2011(29/08/2011)

Thông báo tuyển dụng viên chức của trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định năm 2011(29/08/2011)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Số :  199    / TB-HĐTDVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 23 tháng 8 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức của trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định năm 2011

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 12B/2008/QĐ-UBND ngày 20/7/2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ văn bản số 411/UBND-VP8 ngày 22/8/2011của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định;

Hội đồng tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định thông báo việc tuyển giáo viên, viên chức vào làm việc tại trường năm 2011 như sau:

A/ Yêu cầu, điều kiện đối với người dự tuyển:

          – Người dự tuyển có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, được đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (hệ đào tạo Đại học liên thông không thuộc loại này), có ngành chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của ngạch và vị trí tuyển dụng.

– Người có hộ khẩu thường trú tại Nam Định trước ngày 01/7/2011. Những người có hộ khẩu thường trú ở tỉnh ngoài có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ (trước đó đã tốt nghiệp Đại học chính qui tập trung dài hạn cùng chuyên ngành) và người tốt nghiệp Đại học hệ chính qui tập trung dài hạn loại Giỏi tại một trong các trường theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng có cam kết công tác tại trường từ 5 năm trở lên nếu trúng tuyển, được tham gia dự tuyển.

– Người dự tuyển vào ngạch giáo viên yêu cầu tốt nghiệp Đại học loại Giỏi hoặc Thạc sỹ, Tiến sỹ (trước đó đã tốt nghiệp Đại học hệ chính qui tập trung dài hạn loại Khá trở lên, cùng chuyên ngành, cùng nhóm các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đào tạo). Trường hợp người dự tuyển không được đào tạo hệ Sư phạm, yêu cầu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do trường đại học công lập cấp.

– Người dự tuyển vào các ngạch Thư viện viên, Kế toán viên, Kỹ sư yêu cầu tốt nghiệp Đại học hệ chính quy tập trung dài hạn tại các trường công lập.

Không nhận những trường hợp sau đây dự tuyển: Có dị dạng về hình thể, nói lắp, nói không rõ ràng và không đáp ứng các yêu cầu quy định tại nghị định 116/2003/ NĐ-CP ngày 10/10/2003 của chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán  bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

B/ Chỉ tiêu và các ngạch tuyển dụng:

  1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tuyển 08 chỉ tiêu bao gồm các bộ môn (ngạch): Giáo viên Tâm lý – Giáo dục: 02; Giáo viên Văn: 01; Giáo viên Hoá học: 01; Thư viện viên: 02; Kỹ sư Công nghệ thông tin: 01; Kế toán viên: 01.

  1. Các ngạch có quy định cụ thể như sau:

– Giáo viên môn Tâm lý- Giáo dục: 02 chỉ tiêu, xét tuyển những người tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên hoặc Thạc sỹ, Tiến sỹ trong các trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trường Đại học Quốc gia Hà Nội (nếu người tốt nghiệp Thạc sỹ, Tiến sỹ yêu cầu chuyên ngành Tâm lý học hoặc Giáo dục học).

– Giáo viên môn Văn: 01 chỉ tiêu, xét tuyển những người tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên hoặc Thạc sỹ, Tiến sỹ trong các trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

– Giáo viên môn Hoá học: 01 chỉ tiêu, xét tuyển những người tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên hoặc Thạc sỹ, Tiến sỹ trong các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

– Ngạch Thư viện viên: Ngành Thông tin – Thư viện: 02 chỉ tiêu, xét tuyển những người tốt nghiệp Đại học tại các trường Đại học chính quy dài hạn ở các trường công lập.

– Ngạch Kỹ sưNgành Công nghệ thông tin (tin học ứng dụng): 01 chỉ tiêu (nam), xét tuyển những người tốt nghiệp Đại học tại các trường Đại học chính quy dài hạn ở các trường công lập.

– Ngạch Kế toán viên: Ngành Kế toán: 01 chỉ tiêu, xét tuyển những người tốt nghiệp Đại học trong các trường Đại học chính quy dài hạn ở các trường công lập.

C/ Hình thức và nguyên tắc xét trúng tuyển:

  1. Hình thức tuyển dụng:Xét tuyển
  2. Nguyên tắc xét trúng tuyển:

– Ưu tiên tuyển đặc cách trong chỉ tiêu tuyển dụng những người đủ điều kiện dự tuyển:

+ Đối với ngạch giáo viên: là con liệt sỹ, người tốt nghiệp Đại học hệ chính quy tập trung dài hạn loại Giỏi, người có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ (trước đó phải tốt nghiệp Đại học hệ chính quy tập trung dài hạn loại Khá trở lên, cùng chuyên ngành, cùng nhóm các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đào tạo), đúng chuyên ngành cần tuyển.

+ Đối với ngạch Thư viện viên, Kỹ sư, Kế toán viên: là con liệt sĩ, người tốt nghiệp Đại học hệ chính quy tập trung dài hạn loại Giỏi, người có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ (trước đó phải tốt nghiệp Đại học hệ chính quy tập trung dài hạn loại Khá trở lên cùng chuyên ngành), đúng chuyên ngành cần tuyển.

+ Trường hợp số  người dự xét tuyển đặc cách vượt quá chỉ tiêu tuyển dụng, Hội đồng sẽ xét tuyển theo thứ tự ưu tiên: người có bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ, loại Giỏi, con liệt sỹ từ điểm trung bình chung học tập toàn khoá cao nhất đến hết chỉ tiêu cần tuyển.

– Điểm xét tuyển là điểm học tập trung bình chung toàn khoá (được quy đổi theo thang điểm 100) nhân hệ số 2, cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có). Người trúng tuyển tính từ người có điểm xét tuyển cao nhất cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng (sau khi đã trừ những chỉ tiêu tuyển đặc cách nếu có) theo từng ngạch có chỉ tiêu tuyển dụng.

Thực hiện cộng điểm ưu tiên đối với người dự tuyển (trừ những trường hợp được ưu tiên tuyển đặc cách nêu trên) theo quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003, Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ và văn bản số 2408/BNV-CCVC ngày 08/8/2008 của Bộ Nội vụ về việc giải đáp chế độ chính sách.

Trường hợp ở chỉ tiêu cuối cùng có nhiều người có số điểm xét tuyển bằng nhau thì Hội đồng tuyển dụng xem xét, nếu còn chỉ tiêu và bố trí được công việc thì tuyển cả những người này; nếu hết chỉ tiêu ở bộ môn đó và không bố trí được việc thì Hội đồng bổ sung nội dung phỏng vấn (theo quy định tại Thông tư 02/2008/TT-BNV ngày 03/3/2008 của Bộ Nội vụ) để lựa chọn người có kết quả cao nhất trúng tuyển.

D/ Hồ sơ dự xét tuyển:

 Khai theo mẫu thống nhất của Hội đồng tuyển dụng. Bán và thu hồ sơ đăng kí dự tuyển tại Phòng Tổ chức – Quản lý sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Nam Định từ ngày 23 tháng 8 đến 17 giờ ngày 08 tháng 9 năm 2011.

Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển gồm có:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu)

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; có dán ảnh 4×6 và đóng dấu giáp lai của UBND nơi xác nhận;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Học bạ hoặc bảng điểm kết quả học tập toàn khoá (nộp bản phô tô và bản chính);

– Bằng tốt nghiệp, hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp – nếu chưa được cấp bằng (nộp bản phô tô và bản chính); riêng người có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ yêu cầu nộp đầy đủ các văn bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (nộp bản phô tô và bản chính);

– Các chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ khác (nếu có);

– Giấy chứng nhận sứ khoẻ của Bệnh viện từ cấp huyện trở lên, khám trong thời gian 6 tháng tính đến này nộp hồ sơ dự tuyển;

– Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– Đối với những người trước khi đi học chuyên nghiệp có hộ khẩu tỉnh ngoài, nay có hộ khẩu tại tỉnh Nam Định, phải nộp bản sao sổ hộ khẩu (kèm bản chính để đối chiếu);

– 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận (khi cần báo tin);

– 02 ảnh cỡ 4×6 kiểu chân dung, ghi họ, tên, ngày sinh ở mặt sau của ảnh;

(Các bản chính văn bằng, bảng điểm sẽ được hoàn trả sau kỳ tuyển dụng).

Sơ yếu lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển, túi đựng hồ sơ thống nhất sử dụng theo mẫu quy định của Hội đồng tuyển dụng trường CĐSP Nam Định.

E / Phí dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp 200.000 đồng để phục vụ công tác xét tuyển theo quy định của Bộ Tài chính và tự túc về ăn nghỉ của cá nhân trong suốt thời gian xét tuyển.

Mọi chi tiết về kỳ xét tuyển xin liên hệ với Hội đồng tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, tại Phòng Tổ chức – Quản lý sinh viên (điện thoại  03503 646.717) số 813, đường Trường chinh, Thành phố Nam Định.

Thông báo sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và được niêm yết công khai tại trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

  1.                                                         HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Nơi gửi:                                                                                CHỦ TỊCH

– UBND tỉnh (để báocáo).

– Sở Nội vụ  (để báocáo).                                                     (Đã ký)

– Lưu VT, HĐTD

  1.                                                                                 Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *