Cho phép triển khai Hội thảo khoa học, Đề tài NCKH, ĐCBG, SKKN năm học 2013 – 2014(14/02/2014)

Cho phép triển khai Hội thảo khoa học, Đề tài NCKH, ĐCBG, SKKN năm học 2013 – 2014(14/02/2014)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:  39 /QĐ-CĐSPNĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

                    Nam Định, ngày 14  tháng 02   năm 2014    

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Cho phép triển khai Hội thảo khoa học, Đề tài NCKH, ĐCBG, SKKN năm học 2013 – 2014)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

 Căn cứ Nghị định số 43/NĐ-CP, ngày 25/04/2006 Qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

 Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT, ngày 28  tháng 5  năm 2009, ban hành Điều lệ trường Cao đẳng;

 Căn cứ Thông tư số 44/2009/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học – Công nghệ, ban hành Hướng dẫn xây dựng định mức và phân bổ kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

 Căn cứ Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;

 Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 5 năm 2011, Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục Đại học;

Căn cứ các văn bản hiện hành về công tác quản lý và tổ chức NCKH;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Khoa học – Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Cho phép triển khai Hội thảo khoa học, Đề tài NCKH, ĐCBG, SKKN đăng ký trong năm học 2013 – 2014 (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Hội đồng KH – ĐT trường cùng HĐKH các đơn vị có Hội thảo, Đề tài NCKH, ĐCBG, SKKN tổ chức triển khai các Hội thảo, Đề tài, ĐCBG, SKKN đã được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ đã được quy định trong các văn bản hiện hành.

Điều 3: Các ông (bà) Chủ nhiệm các khoa, Tổ trưởng các tổ trực thuộc, Trưởng các phòng và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– BGH (Để báo cáo);

– Các đơn vị;

– Lưu: VT, KH-CN.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *