Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định thông báo thực hiện công văn 2754(16/11/2010)

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định thông báo thực hiện công văn 2754(16/11/2010)

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

 

Số 209 /TB – CĐSPNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Nam Định, ngày 4 tháng10  năm 2010

 

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

            Thực hiện “Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, “Chương trình hành động của trường CĐSP Nam Định, năm 2010 – 2012”, “Kế hoạch năm học 2010 – 2011 của trường CĐSP Nam Định”. Ban chỉ đạo, triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trường CĐSP Nam Định, thông báo:

– Nhà trường triển khai kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong năm học 2010 – 2011. (Theo công văn số 2754/BGDĐT – NGCBQLGD. Về việc hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.)

– Đối tượng được đánh giá: Là các giảng viên và các học phần giảng dạy trong năm học 2010 – 2011

– Đối tượng tham gia đánh giá: Sinh viên trường CĐSP Nam Định thuộc các hệ đào tạo chính qui, VLVH, quản lý giáo dục, TCSP Mần non.

– Thời điểm lấy ý kiến phản hồi: Sau khi kết thúc lên lớp học phần, sinh viên trả lời phiếu thu thập thông tin về giảng dạy học phần của giảng viên trên phòng máy tính.

Nơi gửi:

– BGH

– Các đơn vị trong trường

– Các thành viên “Ban chỉ đạo lấy ý kiến…”

– Lưu VT

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

TS. Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *