Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học – Đào tạo(28/12/2010)

UBND tỉnh Nam Định

Trường CĐSP

——-

Số……../QĐ – CĐSPNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

 

Nam Định, ngày 19 tháng 12   năm 2010

                                  

QUYẾT ĐỊNH

 (V/v thành lập Hội đồng Khoa học – Đào tạo)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

– Căn cứ quyết định số 56/2003/QĐ – BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ GD – ĐT về việc ban hành điều lệ trường Cao đẳng

– Căn cứ quyết định số 88/2007/QĐ – UBND tỉnh ngày 01/01/2007 về việc ban hành qui định phân công, phân cấp công tác quản lý tổ chức bộ máy cán bộ – công chức – viên chức

– Xét năng lực cán bộ và nhu cầu công tác

– Theo đề nghị của các ông Trưởng phòng KH – CN – ĐBCLGD, Đào tạo và các ông bà Chủ nhiệm các khoa, Tổ trưởng các tổ chuyên môn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.