Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học – Đào tạo(28/12/2010)

UBND tỉnh Nam Định

Trường CĐSP

——-

Số……../QĐ – CĐSPNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

 

Nam Định, ngày 19 tháng 12   năm 2010

                                  

QUYẾT ĐỊNH

 (V/v thành lập Hội đồng Khoa học – Đào tạo)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

– Căn cứ quyết định số 56/2003/QĐ – BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ GD – ĐT về việc ban hành điều lệ trường Cao đẳng

– Căn cứ quyết định số 88/2007/QĐ – UBND tỉnh ngày 01/01/2007 về việc ban hành qui định phân công, phân cấp công tác quản lý tổ chức bộ máy cán bộ – công chức – viên chức

– Xét năng lực cán bộ và nhu cầu công tác

– Theo đề nghị của các ông Trưởng phòng KH – CN – ĐBCLGD, Đào tạo và các ông bà Chủ nhiệm các khoa, Tổ trưởng các tổ chuyên môn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *