Thông báo kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 1 năm học 2012 – 2013(18/01/2013)

Thông báo kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 1 năm học 2012 – 2013(18/01/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  18/TB – CĐSP
Nam Định, ngày 16 tháng 01  năm 2013   

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

CỦA GIẢNG VIÊN ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2012 – 2013

           

          Căn cứ Quyết định 24/QĐ – CĐSP ngày 16 tháng 01 năm 2013 về việc thành  lập Ban chỉ đạo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên,

        Căn cứ Quyết định  25/QĐ – CĐSP ngày 16 tháng 01 năm 2013 ban hành kèm theo quy định về việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

      Hiệu trưởng thông báo Kế hoạch lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2012-2013 như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *