Thông báo lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K34, K35 (19/05/2015)

Thông báo lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K34, K35 (19/05/2015)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 138/TB – CĐSP
Nam Định, ngày 14 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K34, K35 đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 4 (K35), học kỳ 6 (K34) năm học 2014 – 2015

 

               Căn cứ công văn số 2754/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

   Căn cứ quyết định 25/QĐ – CĐSP ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định về việc ban hành quy định lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

        Hiệu trưởng thông báo Kế hoạch lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 4 đối với K35, học kỳ 6 đối với K34 năm học 2014-2015 như sau:

  1. Thời gian và phạm vi thực hiện

       Từ ngày 20/5/2015 đến 22/5/2015, nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K34 về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 6 năm học 2014 – 2015.

       Từ ngày 25/5/2015 đến 27/5/2015, nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K35 về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 4 năm học 2014 – 2015.

  1. Tổ chức thực hiện

2.1. Phòng KT&KĐCLGD

        Chủ trì việc thực hiện kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

        Phối hợp với phòng Khoa học – Công nghệ và các Khoa để sinh viên thực hiện trên phần mềm ý kiến phản hồi đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên.

         Phối hợp với phòng Khoa học – Công nghệ phân loại và xử lý kết quả.

2.2. Phòng Khoa học – Công nghệ

          Phối hợp với phòng KT&KĐCL thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

          Phối hợp với phòng KT&KĐCL phân loại và xử lý kết quả.

2.3. Các Khoa

         Phối hợp với phòng KT&KĐCLGD, phòng Khoa học – Công nghệ để sinh viên thực hiện trên phần mềm ý kiến phản hồi đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên.

  1. Kế hoạch thực hiện

3.1 Thời gian

K34

STT Thời gian Lớp
01 16h,     thứ tư ngày 20/5/2015 SP Toán – Lý 34
02 16h15,  thứ tư ngày 20/5/2015 SP Tin 34
03 16h35,  thứ tư ngày 20/5/2015 SP Sinh – KTNN K34
04 16h50,  thứ tư ngày 20/5/2015 Giáo dục thể chất K34
05 16h,   thứ năm ngày 21/5/2015 SP Văn – Công tác Đội K34
06 16h20, thứ năm ngày 21/5/2015 SP Âm nhạc K34
07 16h35, thứ năm ngày 21/5/2015 SP Tiếng Anh K34
08 16h00, thứ sáu ngày 22/5/2015 GD Tiểu học A K34
09 16h20, thứ sáu ngày 22/5/2015 GD Tiểu học B K34
10 16h40, thứ sáu ngày 22/5/2015 GD Mầm non K34

K35

STT Thời gian: Lớp
01 9h30,   thứ hai ngày 25/5/2015 GD Tiểu học A K35
02 9h50,    thứ hai ngày 25/5/2015 GD Tiểu học B K35
03 10h10,   thứ hai ngày 25/5/2015 GD Mầm non A K35
04 10h30,   thứ hai ngày 25/5/2015 GD Mầm non B K35
05 10h50,   thứ hai ngày 25/5/2015 SP Tiếng Anh K35
06 9h30,  thứ tư ngày 27/5/2015 SP Toán – Tin K35
07 9h50,   thứ tư ngày 27/5/2015 SP Hóa – Sinh K35
08 10h15, thứ tư ngày 27/5/2015 Giáo dục thể chất K35
09 10h30, thứ tư ngày 27/5/2015 SP Văn – Công tác Đội K35
10 10h50,  thứ tư ngày 27/5/2015 SP Âm nhạc K35
11 10h50,   thứ tư ngày 27/5/2015 SP Mỹ thuật K35

 

3.2. Địa điểm

Phòng 201 – Tầng 2, giảng đường Bộ môn./.

 

   Nơi nhận:

–                              – Các đơn vị;

–                              – Lưu VT; KT&KĐCLGD.

HIỆU TRƯỞNG

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TRẦN DUY HƯNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *