Thông báo lịch thi học kỳ III của các lớp TCSPMN K33(21/12/2012)

Thông báo lịch thi học kỳ III của các lớp TCSPMN K33(21/12/2012)

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ III của các lớp TCSPMN K33

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi kỳ III của các lớp Trung cấp SP Mầm non K33 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

1. Thi kỳ III của các lớp Trung cấp SPMN K33 tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 20 đến tuần thứ 22. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi kết thúc các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp.

2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 31/12/2012.

3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho mỗi học phần và nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 26/12/2012. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.

4. Lịch thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp các lớp TCSP MN K33.

Nhấn nút Download để tải thông báo đầy đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *