Thông báo số 1 về Hội thảo khoa học(17/01/2011)

Thông báo số 1 về Hội thảo khoa học(17/01/2011)

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

Số    /CĐSPNĐ – KHCN

V/V Hội thảo khoa học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Nam Định, ngày 14  tháng 01  năm 2011

 

THÔNG BÁO SỐ 1

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

            Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2010 – 2011, đã được hội nghị khoa học đào tạo lần thứ nhất, tháng 12 năm 2010 thông qua, Nhà trường sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong giảng dạy ở trường Cao đẳng sư phạm Nam Định”.

  1. Mục đích hội thảo

– Nghiên cứu khai thác các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật phục vụ cho dạy học ở CĐSP NĐ.

– Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học ở CĐSP NĐ một cách thiết thực hơn.

– Tạo điều kiện về môi trường nghiên cứu khoa học rộng hơn để cán bộ, giảng viên trong toàn trường tham gia.

– Xây dựng môi trường học thuật để các giảng viên trẻ tập dược nghiên cứu và thể hiện khả năng của cá nhân.

  1. Nội dung hội thảo

– Ứng dụng khoa học cơ bản trong giảng dạy ( Toán học; Vật lý học; Lịch sử; Văn học …).

– Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong giảng dạy (lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ; …).

– Ứng dụng khoa học Giáo dục và Tâm lý học trong giảng dạy (Tâm lý; Giáo dục; GDCD. ..).

– Ứng dụng các lĩnh vực Giáo dục thể chất và Quốc phòng trong giảng dạy (Thể dục; Thể tháo; An ninh; Quốc phòng; …).

– Ứng dụng các lĩnh vực văn hoá nghệ thuật trong giảng dạy (Hội họa; Âm nhạc; Điện ảnh,…).

III. Qui mô hội thảo

– Cấp hội thảo: Cấp trường.

– Thành phần tham gia hội thảo: Cán bộ, giảng viên toàn trường.

– Qui định bài tham gia hội thảo : bài viết từ 3  đến 15 trang A4 (chi tiết trình bày sẽ có qui định cụ thể ở thông báo số 2). Các bài viết gửi về ban tổ chức hội thảo trong khoảng thời gian từ 25/2 đến 28/2/2011.

– Kỷ yếu hội thảo: Các bài có chất lượng sẽ được đăng toàn văn trong Kỷ yếu; những bài khác sẽ được đăng tóm tắt trong Kỷ yếu.

  1. Thời gian tiến hành hội thảo

Hội thảo tiến hành trong khoảng thời gian từ 15/3 đến 20/3/2011.

  1. Ban tổ chức hội thảo

Phòng KH – CN – ĐBCLGD phối hợp với Đoàn trường làm công tác tổ chức hội thảo; Các phòng, khoa, tổ chuyên môn triển khai kế hoạch và nội dung cụ thể của hội thảo tại đơn vị mình.

Nơi gửi:

– BGH

– Các đơn vị trong trường

– Lưu HCQT; KHCN – ĐBCLGD

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TS. Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *