Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 36G(28/10/2014)

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 36G(28/10/2014)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:294/ TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 27 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc thi học kỳ I lớp TCSPMN 36G

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ I lớp Trung cấp SP Mầm non 36G nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ I lớp Trung cấp SPMN 36G tiến hành theo đúng kế hoạch năm học vào tuần thứ 12. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần (HP) GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp (GDCN).
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi HP của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 04/11/2014.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi mới cho một HP không trùng với những câu đã có ở đề thi trước. Đề thi các học phần GDĐC và GDCN của lớp Trung cấp SPMN 36G nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 04/11/2014. Trước ngày thi 02 ngày, cán bộ ra đề thi các HP trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.
  4. Kế hoạch thi các HP học kỳ I của lớp TCSPMN 36G:

            4.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các HP của lớp Trung cấp SPMN 36G về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 04/11/2014.

        4.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các HP GDĐC và GDCN của lớp TCSPMN 36G được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2 3
Địa điểm 12 13 15

            4.3. Lịch thi các HP GDĐC và GDCN của lớp TCSPMN 36G :

Thời gian Học phần CBCT  

CBGS

 

Thứ bảy

Ngày 08//11/2014

Sáng: Từ 7h30′

 

Tâm lý học đại cương Khoa THMN:      2

Khoa NN:            1

Khoa XH:            1

Tổ TLGD:           1

Tổ TDQS:           1

Khoa TH-MN
Tiếng Anh 1 Khoa THMN:      2

Khoa NN:            1

Khoa XH:            1

Tổ TLGD:           1

Tổ TDQS:           1

Khoa TH-MN
Chủ nhật

Ngày 09//11/2014

Sáng: Từ 7h30′

Giáo dục quốc phòng

 

Khoa THMN:      2

Khoa TN:            1

Khoa XH:            1

Tổ CBQL-GD:    1

Tổ LLCT:            1

Khoa XH

 

 

Phương pháp phát triển ngôn ngữ Khoa THMN:      2

Khoa TN:            1

Khoa XH:            1

Tổ CBQL-GD:    1

Tổ LLCT:            1

Khoa XH

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các HP tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các HP cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (27SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *