Thông báo thi học kỳ II – K35 Cao đẳng hệ chính quy(28/05/2014)

Thông báo thi học kỳ II – K35 Cao đẳng hệ chính quy(28/05/2014)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 147/TB-CĐSP-KT&KĐCL 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 23 tháng 05 năm 2014 

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ II – K35 Cao đẳng hệ chính quy

Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi kỳ II khóa 35 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ II khóa 35 tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 42 đến tuần thứ 44. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung, các khoa tổ chức thi các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của sinh viên thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL cùng các khoa có SV vào ngày 30/05/2014.
  3. Các khoa, tổ bộ môncử 02 giảng viên ra đề thi cho mỗi học phần; mỗi giảng viên ra 02 đề thi cho học phần. Đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung K35 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 30/05/2015. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề, và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước. Các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành do các khoa tổ chức thi và chuyển lịch thi từng học phần cho Phòng Khảo thí – KĐCL để tổng hợp lịch thi toàn trường thông báo trên mạng nội bộ, báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .
  4. Kế hoạch thi các học phần kỳ II K35:

4.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các học GDĐC và nghiệp vụ chung của K35 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 30/05/2014.

4.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Địa điểm 32 33 35 36 37 38 42 43 44 45 46 47 48

4.3. Lịch thi học phần kỳ II K35: thi vào buổi sánggiờ thi bắt đầu từ 7h30. “ Có bảng lịch thi chi tiết môn chung và môn riêng kèm theo”.

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung của K35 tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho sinh viên theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị-Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi 30SV/1phòng và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

 – Lưu KTKĐ, VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *