Thông báo thi học kỳ IV của lớp TCSPMN 37A2(05/05/2017)

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KĐCL

Số: 20/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 05 tháng 5 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thi học kỳ IV của  lớp TCSPMN 37A2

 

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

 

Chuẩn bị cho thi kỳ IV của lớp Trung cấp SP Mầm non 37A2 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳIVcủa lớp Trung cấp SPMN 37A2 tiến hành theo đúng kế hoạch vào tuần thứ 40, 41. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần(HP) của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 12/5/2017.
  3. Kế hoạch thi của lớp TCSPMN 37A2:

            3.1. Các khoa, tổ bộ môn chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) các HP của lớp Trung cấp SPMN 37A2 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 12/5/2017.

3.2. Địa điểm thi tại phòng 25, 26, 27 A5

         3.3. Lịch thi học phần của lớp Trung cấp SPMN K37A2:

 

 

Thời gian

Học phần CBCT CBGS
Thứ Hai

Ngày 15/5/2017

Sáng: 8h00′- 9h30′

 

– Quản lý HCNN

 

Khoa CBQL-GD:      2

Khoa XH:                 2

Khoa TN:                  2

 

Khoa THMN:        1
Thứ Tư

Ngày 17/5/2017

Sáng: 8h00′- 9h30′

 

 

 

– Thực hành sư phạm 2

 

Khoa THMN:           2

Khoa TN:                  2

Khoa NN:                 2

Khoa TN:              1
Thứ Sáu

Ngày 19/5/2017

Sáng: 8h00′- 9h30′

 

 

– Giáo dục pháp luật

 

Tổ LLCT :                2

Khoa XH:                 2

Tổ  TDQS:               2

Khoa XH:              1
Thứ Hai

Ngày 22/5/2017

Sáng: 8h00′- 9h30′

 

– Thể dục thể thao (Thi thực hành)

 

Tổ  TDQS:               4

 

Khoa NN:              1
Thứ Tư

Ngày 24/5/2017

Sáng: 8h00′- 9h30′

 

– Đánh giá trong GDMN Tổ TLGD                 2

Tổ ÂN-MT:             1

Tổ LLCT :                1

Khoa TN:                 2

Khoa CBQL:         1

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí -KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế 30HS cho các phòng thi và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút

* Trong thời gian thi từ ngày 15/5/2017 đến ngày 24/5/2017 phòng học của một số lớp hệ CĐCQ K38 sẽ tạm thời chuyển sang các phòng sau:

TT              Thời gian Lớp Phòng học
1 Ngày 15, 17, 19, 22, 24, /5/2017 Văn – GDCD 38 P. 105 Giảng đường  BM
2 Ngày 15, 17, 19, 22, 24, 26/5/2017 Toán Tin 38 P. 105 Giảng đường  BM

    Chú ý: Sau thời gian trên các lớp chuyển về phòng học cũ bố trí từ đầu năm học.

Nơi nhận:

–       Ban Giám hiệu;

–       Các khoa, bộ môn;

–       Các phòng;

–       Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Trần Duy Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *