Thông báo thi học kỳ IV lớp TCSPMN 35B(26/01/2015)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:35/ TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 07 tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc thi học kỳ IV lớp TCSPMN 35B

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ IV lớp Trung cấp SP Mầm non 35B nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ IV lớp Trung cấp SPMN 35B tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 29 đến tuần thứ 30. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp(GDCN).
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần(HP) của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 24/02/2015.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi mới cho một HP không trùng với những câu đã có ở đề thi trước. Đề thi các HP GDĐC và GDCN của lớp Trung cấp SPMN 35B nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 24/02/2015. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các HP trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu HP thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  4. Kế hoạch thi các HP học kỳ IV của lớp TCSPMN 35B:

            4.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các HP của lớp Trung cấp SPMN 35B về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 24/02/2015.

        4.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các HP GDĐC và GDCN của lớp TCSPMN 35B được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2
Địa điểm P22 P23

            4.3. Lịch thi các HP GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của lớp TCSPMN 35B: Thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14’h00.

Thời gian Học phần CBCT CBGS
 

Thứ hai

ngày 02/03/2015

Các chuyên đề đổi mới trong GDMN Khoa NN:           1

Khoa THMN:     1

Khoa XH:           1

Tổ TD-QS:         1

Khoa TN:       1
Thứ tư

ngày 04/03/2015

Đánh giá trong GDMN Khoa TN:           1

Khoa CBQLGD:1

Khoa XH:           1

Tổ LLCT:           1

Khoa THMN:1
Thứ sáu

ngày 06/03/2015

Giáo dục pháp luật Khoa: XH:         1

Khoa THMN:     1

Tổ LLCT:           1

Tổ TLGD:          1

Khoa NN:      1
Thứ hai

ngày 09/03/2015

Chính trị Khoa NN:           1

Khoa XH:           1

Tổ ÂN-MT:        1

Tổ TLGD:          1

Khoa THMN:1
Thứ ba

ngày 10/03/2015

Thể dục thể thao

 

Khoa TN:           1

Khoa NN:          1

Tổ LLCT:           1

Tổ TD-QS:         1

Khoa XH:      1
Thứ Tư

ngày 11/03/2015

Quản lý HCNN Khoa CBQLGD: 1

Khoa THMN:     1

Tổ LLCT:           1

Tổ ÂN-MT:        1

Khoa THMN: 1
Thứ sáu

ngày 13/03/2015

Phòng bệnh và ĐBAT cho trẻ Khoa NN:         1

Khoa THMN:     1

Tổ ÂN-MT:        1

Tổ TLGD:           1

Khoa TN:    1

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các HP tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các HP cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30HS/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *