Thông báo thi học kỳ V – K32, kỳ III – K33 và kỳ I lớp TCSPMN 34A(19/11/2012)

Thông báo thi học kỳ V – K32, kỳ III – K33 và kỳ I lớp TCSPMN 34A(19/11/2012)

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ V – K32, kỳ III – K33 và kỳ I lớp TCSPMN 34A

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi kỳ V khóa 32, kỳ III khóa 33 và kỳ I lớp Trung cấp SP Mầm non 34A nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

1. Thi kỳ V khóa 32, kỳ III khóa 33 và kỳ I lớp Trung cấp SPMN 34A tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 16 đến tuần thứ 18. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung, các khoa tổ chức thi các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành.

2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của học sinh, sinh viên (HSSV), thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL cùng các khoa có HSSV trước ngày 03/12/2012.

3. Các khoa, tổ bộ môn cử 02 giảng viên ra đề thi cho mỗi học phần; mỗi giảng viên ra 02 đề thi cho học phần. Đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung K32, K33 và các học phần lớp Trung cấp SPMN 34A nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 28/11/2012. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề, thẩm định đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước. Các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành do các khoa tổ chức thi và chuyển lịch thi từng học phần cho Phòng Khảo thí – KĐCL để tổng hợp lịch thi toàn trường thông báo trên mạng nội bộ, báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .

4. Lịch thi các học phần GDĐC K32, K33 và lớp TCSP MN 34A:

4.1. Cán bộ coi thi và học sinh, sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các học phần của lớp Trung cấp SPMN 34A, học phần GDĐC và nghiệp vụ chung của K32, K33 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 28/11/2012.

4.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung và các học phần của lớp TCSP MN 34A, được bố trí như sau:

Nhấn nút Download ở trên để tải thông báo đầy đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *