Thông báo thi học kỳ VI – K34 Cao đẳng hệ chính quy(05/05/2015)

Thông báo thi học kỳ VI – K34 Cao đẳng hệ chính quy(05/05/2015)

     SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:128/ TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 04 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc thi học kỳ VI – K34 Cao đẳng hệ chính quy

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi kỳ VI khóa 34 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ VI khóa 34 tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 39 đến tuần thứ 40. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung, các khoa tổ chức thi các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của sinh viên thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL cùng các khoa có SV vào ngày 08/05/2015.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 04 đề thi mới cho một học phần không trùng với những câu đã có ở đề thi trước. Đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung K34 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 08/05/2015. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề, hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước. Các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành do các khoa tổ chức thi và chuyển lịch thi từng học phần theo sự sắp xếp phòng thi mà các khoa đã đăng ký cho Phòng Khảo thí – KĐCL để tổng hợp lịch thi toàn trường thông báo trên mạng nội bộ, báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .
  4. Kế hoạch thi các học phần kỳ VI K34:

           4.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các học GDĐC và nghiệp vụ chung của K34 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 08/05/2015.

        4.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Địa điểm 32 33 35 36 37 42 43 44 45 46 47 48

     4.3. Lịch thi học phần GDĐC và NV chung K34: thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00. “ Có bảng lịch thi chi tiết môn chung và môn riêng kèm theo”.

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho sinh viên theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi(30SV/phòng); riêng phòng thi số 1, 2, 7, 8 (Phòng 32, 33, 42, 43 nhà A5) sắp xếp 36 sinh viên /1 phòng và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Lê Văn Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *