Thông báo thi lại học kỳ IV – K35 Cao đẳng hệ chính quy(10/06/2015)

Thông báo thi lại học kỳ IV – K35 Cao đẳng hệ chính quy(10/06/2015)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:160/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 08 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ IV – K35 Cao đẳng hệ chính quy

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ IV khóa 35 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi lại kỳ IV khóa 35 Cao đẳng hệ chính quy tiến hành từ tuần thứ 44 đến tuần thứ 45. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung. Các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành các khoa tổ chức thi cho các sinh viên phải thi lại và chuyển kế hoạch thi về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 12/6/2015 để tổng hợp lịch thi toàn trường báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi
  2. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi lại cho học phần. Đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung K35 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 12/6/2015. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  3. Kế hoạch thi các học phần K35 Cao đẳng hệ chính quy:

            3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi CBCT và CBGS các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung của K34 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 12/6/2015.

        3.2. Lịch thi học phần GDĐC K35: thi vào buổi chiều, giờ thi bắt đầu từ 14h00. Địa điểm thi là P 32, 33,35, 36, 37, 38 giảng đường A5

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Thứ hai

Ngày 15/6/2015

Ca 1

Từ:14h00’-15h30’

Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa TN:            3

Khoa XH:            2

Khoa THMN:      2

Tổ ÂN-MT:         1

Tổ LLCT:            2

Tổ TDQS:            2

Khoa TN:     1

 

 

Ca 2

Từ:15h30’-17h30’

Tiếng Anh + Hán Nôm Khoa TN:             1

Khoa NN:            1

 

Khoa XH:     1
  1. 4. Tổ chức thi và chấm thi các học phần GDĐC và NV chung tại Phòng 104 nhà  Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí -KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho SV theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị-Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

LÊ VĂN THẮNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *