Thông báo thi lại học kỳ IV TCSPMN K33A,B,C (26/06/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH                             

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 189/TB-CĐSP-KT&KĐCL      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 25  tháng 06  năm 2013

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ IV TCSPMN K33A,B,C

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ IV của các lớp TCSPMN K33A,B,C nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

1. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần học kỳ IV của các lớp TCSPMN K33A,B,C vào tuần thứ 45. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho mỗi học phần và chuyển về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 26/06/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.

2. Kế hoạch thi lại các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ IV của các lớp TCSPMN K33A,B,C:

2.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ IV của các lớp TCSPMN K33A,B,C cho phòng Khảo thí – KĐCL  vào ngày 26/06/2013.

2.2. Lịch thi học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp kỳ IV của các lớp TCSPMN K33A,B,C: thi vào buổi Sánggiờ thi bắt đầu từ 7h00. Địa điểm thi là giảng đường A5.

 

Thời gian Học phần CBCT Địa điểm
Thứ Năm

Buổi sáng

Ngày 27/06/2013

Ca1: 7h00-9h00’

Giáo dục pháp luật Tổ LLCT: 2 P22 A5
 

Ca 2: 9h30-11h00’

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GDĐT
Buổi chiều

Ngày 27/06/2013

Ca1: 13h30-15h00’

 

Đánh giá trong giáo dục Mầm non Tổ LLCT: 2 P22 A5
 

Ca 2: 15h30 -17h00’

Các chuyên đề đổi mới trong GDMN

 

3. Tổ chức thi và chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho HS theo quy chế đào tạo hiện hành.

4. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

T/L HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *