Thông báo triển khai kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên (28/12/2010)

Thông báo triển khai kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên (28/12/2010)

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

 

Số    /TB – CĐSPNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Nam Định, ngày 15 tháng12  năm 2010

 

THÔNG BÁO SỐ 2

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

            Thực hiện “Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, “Chương trình hành động của trường CĐSP Nam Định, năm 2010 – 2012”, “Kế hoạch năm học 2010 – 2011 của trường CĐSP Nam Định”.     Ban chỉ đạo, triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trường CĐSP Nam Định, thông báo:

– Nhà trường triển khai kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong năm học 2010 – 2011. (Theo công văn số 2754/BGDĐT – NGCBQLGD “Về việc hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên”)

– Đối tượng được lấy ý kiến phản hồi: Là các học phần giảng dạy của giảng viên trong năm học 2010 – 2011

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *