Thông báo tuyển sinh đại học VLVH năm 2017(04/03/2017)

Thông báo tuyển sinh đại học VLVH năm 2017(04/03/2017)

SỞ GD VÀ ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 42/TB-CĐSP-TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 03  tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

            Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố

Căn cứ Công văn số 20/UBND-VP7 ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu liên kết đào tạo đại học VLVH năm 2017, trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định thông báo tuyển sinh đại học VLVH 2017 như sau:

  1. Cơ sở liên kết đào tạo: Trường Đại học sư phạm Hà Nội.
  2. Trình độ đào tạo: Đại học; Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học.
  3. Ngành và chỉ tiêu đào tạo: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Địa lý, chỉ tiêu 50 học viên/ngành; Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non chỉ tiêu 120 học viên mỗi ngành; Giáo dục chính trị có 60 chỉ tiêu.
  4. Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm đúng chuyên ngành. Riêng Giáo dục mầm non, đối tượng tuyển là người có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên. Nhà trường sẽ mở 1 lớp dành cho đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm (2 năm) và 01 lớp dành cho đối tượng từ Trung cấp sư phạm (3 năm).

Ngành Giáo dục chính trị, đối tượng tuyển là người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm.

Đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố chọn cử giáo viên tham dự ôn thi các ngành với số lượng 08 giáo viên/ngành; Riêng ngành Giáo dục tiểu học và mầm non là 20 giáo viên/ngành.

Hạn cuối nhận danh sách giáo viên tham dự ôn thi: 10/04/2017.

  1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
  2. Thời gian thi: Tháng 5/2017. Các ngành đủ hồ sơ có thể thi vào cuối tháng 4/2017.
  3. Nơi nhận danh sách tham dự ôn thi, phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, trường CĐSP Nam Định, 813 đường Trường Chinh, TP. Nam Định.

ĐT: 0350 3636599. Email: tuyensinhc25@gmail.com. Website: cdspnd.edu.vn.

  1. Kinh phí: Người học đóng góp kinh phí đào tạo.
  2. Địa điểm đặt lớp: Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

Kế hoạch ôn và thi theo dõi trên trang web của trường CĐSP Nam Định.

 

Nơi nhậ:

– Sở GD-ĐT (để báo cáo);

– Các Phòng GD-ĐT huyện, TP;

– Lưu: VT, ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

Th.S Trần Duy Hưng (đã kí)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *