Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường(20/03/2013)

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường(20/03/2013)

 

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

Số: 74/TB/CĐSPNĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Nam Định, ngày 18  tháng 3  năm 2013

 

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường)

                    

Kính gửi:  Các đơn vị trong toàn trường

 

            Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2012 – 2013, nhà trường tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định”.

  1. Mục đích Hội thảo:

 – Trao đổi những kinh nghiệm khi thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ mà nhà trường đang triển khai.

  1. Nội dung Hội thảo:

2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch chuẩn đầu ra cho ngành đào tạo;

2.2. Đổi mới dạy, phương pháp học, phương pháp kiểm tra, đánh giá;

2.3. Xây dựng các học phần tự chọn;

2.4. Tổ chức các lớp học phần;

2.5. Xây dựng đội ngũ và cố vấn học tập;

2.6. Quản lý sinh viên đối với các lớp học phần;

2.7. Nghiên cứu khoa học và làm luận văn tốt nghiệp của sinh viên.

  1. Thành phần:

– Khách mời;

– Toàn thể cán bộ quản lý và cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

  1. Thời gian:cả ngày 29 tháng 3 năm 2013

                        Sáng: từ 7h30 đến 11h00;

                        Chiều: Từ 14h đến 17h00.

  1. Địa điểm:Giảng đường chính – trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

                         Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu: VT, KH-CN;

– Website trường CĐSP Nam Định

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *