Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 35B(01/10/2013)

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 35B(01/10/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 266/TB-CĐSP-KT&KĐCL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 30  tháng 9 năm 2013

 

 

 

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ I lớp TCSPMN 35B

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ I lớp Trung cấp SP Mầm non 35B nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ I lớp Trung cấp SPMN 35B tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 9 đến tuần thứ 11. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 08/10/2013.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho một học phần. Đề thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của lớp Trung cấp SPMN 35B nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 08/10/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  4. Kế hoạch thi các học phần học kỳ I của lớp TCSPMN 35B:

            4.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các học phần của lớp Trung cấp SPMN 35B về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 08/10/2013.

        4.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của lớp TCSPMN 35B được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2
Địa điểm 32 33

        4.3. Lịch thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của lớp TCSPMN 35B: Thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00.

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Thứ hai

ngày 14/10/2013

Giáo dục quốc phòng

 

Khoa XH:            1

Khoa THMN:      1

Khoa CBQLGD: 1

Tổ TDQS:           1

 

Khoa TH-MN
Thứ tư

ngày 16/10/2013

Tiếng Anh 1 Khoa TNN:         1

Tổ TL-GD:          1

Tổ ÂN_MT:        1

Tổ LLCT:            1

Khoa XH
Thứ sáu

ngày 18/10/2013

Sự phát triển thể chất cho trẻ em mầm non Khoa TN:            1

Khoa THMN:      1

Tổ TL-GD:          1

Tổ LLCT:            1

Khoa TNN
Thứ hai

ngày 21/10/2013

Giáo dục học

đại cương

Khoa TN:            1

Khoa THMN:      1

Tổ TD-QS:          1

Tổ TL-GD:          1

Khoa TH-MN
Thứ tư                    ngày 23/10/2013  

Âm nhạc và múa

Khoa XH:           1

Khoa THMN:     1

Khoa TNN:        1

Tổ ÂN-MT:       1

Khoa TN
Thứ hai

ngày 28/10/2013

Tâm lý học

đại cương

Khoa TN:            1

Khoa XH:            1

Khoa CBQLGD: 1

Tổ TL-GD:          1

Khoa TH-MN

 

 

Thứ tư                   ngày 30/10/2013 Phương pháp phát triển ngôn ngữ Khoa THMN:     1

Khoa TN :           1

Tổ TD-QS:          1

Tổ LLCT:            1

Khoa CBQL
Thứ sáu                 ngày 01/11/2013 Mỹ thuật Khoa TN:            1

Khoa TNN:         1

Khoa XH:            1

Tổ ÂN_MT:        1

Khoa TH-MN
  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (34SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KTHIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *