Thông báo triển khai học kỳ phụ năm 2021(25/05/2021)

Thông báo triển khai học kỳ phụ năm 2021(25/05/2021)

SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:   118/TB-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 25  tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Triển khai công tác cuối năm học 2020-2021,  nhà trường thông báo tới các đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thời gian xét tốt nghiệp cho cao đẳng chính quy K40

Thời gian xét tốt nghiệp cho cao đẳng chính quy K40 theo đúng kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021. Nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan theo dõi, hoàn thiện công tác làm điểm đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

  1. Học kỳ phụ năm học 2020-2021

Học kỳ phụ thực hiện theo đúng kế hoạch đào tạo năm 2020-2021:

Khóa 40: 04 tuần học, 01 tuần thi, từ 28/6 đến 31/7/2021. Trường hợp sinh viên có học phần học lại/học cải thiện trùng với học phần của sinh viên K41, nhà trường sẽ xếp học cùng với sinh viên K41

Khóa 41: 05 tuần học, 01 tuần thi. từ 07/6 đến 17/7/2021

2.1. Điều kiện đăng ký học kỳ phụ:

– Đối với sinh viên khóa 40: Sinh viên chưa tốt nghiệp do có học phần điểm <4.0; điểm TBC tích lũy toàn khóa <5.50; chưa hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất. Sinh viên học lại có thể đăng ký học cải thiện đối với học phần có điểm từ 4.0 đến 5.4.

– Đối với sinh viên khóa 41: Sinh viên có điểm học phần <4.0 điểm (Học lại) và có điểm học phần từ 4.0 đến 5.4 (Học cải thiện)

2.2. Thời gian đăng ký học lại và học cải thiện:  từ 26/5/2020 đến 02/6/2021

Đơn đăng ký học lại, học cải thiện theo mẫu được đăng tải trên trang web: cdspnd.edu.vn.

2.3. Số tín chỉ mỗi sinh viên được đăng ký: tối đa 14 tín chỉ.

2.4. Hình thức nộp đơn học kỳ phụ: SV chọn 1 trong 2 hình thức

–  Qua hộp thư điện tử (tải mẫu đơn tại đây):

 phongdaotaoc25@yahoo.com.vn  hoặc  vietlamnd@gmail.com

 Tại Phòng Đào tạoP305 Nhà Hiệu bộ

  1. Hình thức dạy học:Trực tiếp trên lớp. Nhà trường sẽ điều chỉnh hình thức dạy học khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp.

Đề nghị các khoa có sinh viên và giáo viên chủ nhiệm thông báo tới các lớp kế hoạch học kỳ phụ để sinh viên chủ động kế hoạch học tập./.

Nơi nhận:                                                                     – Ban Giám hiệu (để BC);

– Các đơn vị liên quan;                                       – Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

TRẦN NGỌC HIỂN

(đã ký)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *