Thông báo thi kỳ phụ K35, K36 Cao đẳng chính quy(07/08/2015)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:189/ TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 06 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc thi học kỳ phụ K35, K36 Cao đẳng hệ chính quy

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi kỳ phụ khóa K35, K36 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ phụ K35, K36 Cao đẳng hệ chính quy tiến hành vào tuần thứ 52. Phòng Khảo thí KĐCL tổ chức thi các học phần đã học bù, học lại.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của sinh viên thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL cùng các khoa có SV vào ngày 10/8/2015.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi mới cho một học phần không trùng với những câu đã có ở đề thi trước. Đề thi các học phầnnộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 10/08/2015. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.
  4. Kế hoạch thi các học phần học kỳ phụ K35, K36 Cao đẳng hệ chính quy.

            4.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT) và cán bộ giám sát (CBGS) cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 11/8/2015.

         4.2. Lịch thi: Buổi sáng: Ca 1: từ 7h15 đến 9h15; Ca 2: từ 9h30 đến 11h30. Buổi chiều: Ca 1: Từ 13h30 đến 15h15; Ca 2: Từ 15h30 đến 17h30. Địa điểm thi là P32, 33, 35, 36, 37 giảng đường A5:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *