Thông báo thi lại học kỳ phụ Cao đẳng chính quy K34, K35 và TC SPMN K35(14/10/2014)

Thông báo thi lại học kỳ phụ Cao đẳng chính quy K34, K35 và TC SPMN K35(14/10/2014)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:284/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 9 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc thi lại học kỳ phụ Cao đẳng hệ chính quy K34, K35 và TCSPMN K35

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

 

Chuẩn bị cho thi lại học kỳ phụ Cao đẳng hệ chính quy K34, K35 và TCSPMN K35, nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và các đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Phòng Khảo thí – KĐCLGD tổ chức thi lại học kỳ phụ Cao đẳng hệ chính quy K34, K35; TCSPMN K35 và được tiến hành vào tuần thứ 9 năm học.
  2. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi lại cho mỗi học phần. Đề thilại giảng viên nộp về phòng Khảo thí – KĐCLGD vào ngày 14/10/2014 và  hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi trước ngày thi 01 ngày.
  3. Kế hoạch thi các học phần thi lại học kỳ phụ Cao đẳng hệ chính quy K34, K35 và TCSPMN K35:

         3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Địa điểm thi là Phòng 32, 33 giảng đường A5

         3.2. Lịch thi lại các học phần kỳ phụ Cao đẳng hệ chính quy K34, K35; TCSPMN K35:

Thời gian Học phần Lớp CBCT&CBGS
Chiều thứ tư

ngày 15/10/2014

Từ 14h00’

– Nguyên lý 1

– Giáo dục học đại cương – TCSPMN

– Nguyên lý 2

– Những vấn đề chung của giáo dục học

K34, 35 – CĐCQ

TCSPMN K35

 

 

K35 – CĐCQ

K34 CĐCQ

Thi cùng lớp TCSPMN K36C
Chiều thứ sáu

ngày 17/10/2014

Từ 14h00’

– Hình học giải tích

– Lý luận văn học

– Phép tính vi phân, tích phân hàm 1 biến

– Phương pháp DH tiếng Việt ở Tiểu học

– Tâm lý học đại cương – TCSPMN

– Tâm lý học ĐC

– Tâm lý lứa tuổi và sư phạm

– Tâm lý lứa tuổi và sư phạm tiểu học

– Tiếng Anh – TCSPMN

– Tiếng Anh 1

– Tư tưởng Hồ Chí Minh

K34 – CĐCQ

 

K35 – CĐCQ

K35 CĐCQ

 

 

K34 – CĐCQ

 

 

TCSPMN – K35

 

 

K34, 35 – CĐCQ

K34 – CĐCQ

 

K35 – CĐCQ

 

 

TCSPMN – K35

 

K34 – CĐCQ

K34 – CĐCQ

Thi cùng lớp TCSPMN K36C

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần kỳ phụ Cao đẳng hệ chính quy K34, K35 và TCSPMN K 35 tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí -KĐCLGD để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho HSSV theo quy chế đào tạo hiện hành.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *