Thực hiện ba công khai(06/12/2010)

  Trường Cao  đẳng  sư phạm Nam Định xin  báo  cáo  các nội dung  thông

báo qui định tại Thông tư 09/2009/TT – BGDĐT:

– Công khai cam kết chất lượng đào tạo theo biểu mẫu 20

– Công khai  thông  tin chất  lượng đào  tạo  thực  tế giáo dục cao đẳng, năm học

2008 – 2009 theo biểu mẫu 21

– Công khai cơ sở vật chất của trường, năm 2010 theo biểu mẫu 22

– Công khai  thông  tin về đội ngũ nhà giáo,  cán bộ quản  lý và nhân viên nhà

trường, năm học 2009-2010 theo biểu mẫu 23

–  Công  khai  về  kế  hoạch  tài  chính  nhà  trường,  năm  2010  theo  thông  tư

09/2009/BGDĐT

( Có các văn bản cụ thể của các nội dung thông báo công khai kèm theo).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *