Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 36D,E(13/11/2014)

Thông báo thi học kỳ I lớp TCSPMN 36D,E(13/11/2014)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:310/ TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 12 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ I lớp TCSPMN 36D,E

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ I lớp Trung cấp SP Mầm non 36D,E nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ I lớp Trung cấp SPMN 36D,E tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 17 đến tuần thứ 19. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần (HP) GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp (GDCN).
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi HP của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 02/12/2014.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi mới cho một HP không trùng với những câu đã có ở đề thi trước. Đề thi các học phần GDĐC và GDCN của lớp Trung cấp SPMN 36D,E nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 02/12/2014. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các HP trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu HP thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  4. Kế hoạch thi các HP học kỳ I của lớp TCSPMN 36D,E:

            4.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các HP của lớp Trung cấp SPMN 36D,E về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 02/12/2014.

        4.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các HP GDĐC và GDCN của lớp TCSPMN 36D,E được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2 3
Địa điểm P12 P13 P15

            4.3. Lịch thi các HP GDĐC và GDCN của lớp TCSPMN 36D,E : Thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00.

Thời gian Học phần CBCT  

CBGS

 

Thứ hai

Ngày 08/12/2014

Tâm lý học đại cương Khoa XH:            2

Khoa THMN:      2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ TDQS:           1

Khoa TH-MN
Thứ sáu

Ngày 12/12/2014

Giáo dục học đại cương

 

Khoa THMN:      2

Khoa NN:            2

Tổ TL-GD:          1

Tổ ÂN_MT:        1

Khoa XH
Thứ hai

Ngày 15/12/2014

Sự phát triển thể chất cho trẻ em mầm non Khoa TN:            2

Khoa THMN:      2

Tổ TL-GD:          1

Tổ LLCT:            1

Khoa NN
Thứ tư                    Ngày 17/12/2014 Tiếng Anh 1 Khoa TN:            2

Khoa THMN:      2

Tổ TD-QS:          1

Tổ TL-GD:          1

Khoa TH-MN
Thứ sáu

Ngày 19/12/2014

Âm nhạc và múa Khoa XH:           2

Khoa THMN:     2

Khoa NN:           1

Tổ ÂN-MT:       1

Khoa TN
Thứ hai

Ngày 22/12/2014

Phương pháp phát triển ngôn ngữ

 

Khoa TN:            2

Khoa XH:            2

Khoa CBQLGD: 1

Tổ TL-GD:          1

Khoa XH

 

 

Thứ tư                   Ngày 24/12/2014 Mỹ thuật Khoa THMN:     2

Khoa NN :           1

Tổ TD-QS:          1

Tổ LLCT:            2

Khoa TN
Thứ sáu                Ngày 26/12/2014 Giáo dục quốc phòng 1

 

Khoa THMN:      2

Khoa NN:           2

Khoa XH:            1

Tổ ÂN_MT:        1

Khoa TH-MN
  1. Tổ chứcthivà chấm thi các HP tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các HP cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (24SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *