Thông báo thi học kỳ II lớp TCSPMN 36G(12/06/2015)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:09/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 10 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc thi học kỳ II  lớp TCSPMN 36G

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ II lớp Trung cấp SP Mầm non 36G nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

1. Thi kỳ II lớp Trung cấp SPMN 36G tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 45 đến tuàn thứ 46. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần (HP) GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp (GDCN).

2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi HP của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 16/06/2015.

3. Kế hoạch thi các HP học kỳ II của lớp TCSPMN 36G:

3.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các HP của lớp Trung cấp SPMN 36G về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 16/06/2015.

3.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các HP GDĐC và GDCN của lớp TCSPMN 36G được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2
Địa điểm 12 13

3.3. Lịch thi các HP GDĐC và GDCN của lớp TCSPMN 36G :

Thời gian Học phần CBCT  

CBGS

 

 

Thứ bảy

Ngày 27//06/2015

Sáng: Từ 7h30′

 

– Sự học và sự PTTLTEMN

– Tiếng anh 2

Khoa THMN:      1

Khoa NN :           1

Khoa XH:            1

Tổ TLGD:            1

Khoa TH-MN
Chủ nhật

Ngày 28//06/2015

Sáng: Từ 7h30′

– Tổ chức hoạt động tạo hình

– Văn học thiếu nhi & ĐKDC

Khoa THMN:      1

Khoa TN:            1

Tổ LLCT:            1

Tổ ÂN – MT:       1

 

 

Khoa XH

 

 

 

Thứ bảy

Ngày 04//07/2015

Sáng: Từ 7h30′

– PP cho trẻ LQ với Toán

– Vệ sinh dinh dưỡng

 

Khoa THMN:      1

Khoa XH:            1

Tổ LLCT:            1

Tổ TD-QS:          1

 

Khoa NN

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 05//07/2015

Sáng: Từ 7h30′

 

 

– Thực hành sư phạm I

– PP cho trẻ làm quen với Văn

Khoa THMN:      1

Khoa TN:            1

Khoa NN:            1

Tổ TL-GD:          1

Khoa THMN

 

 

 

4. Tổ chức thi và chấm thi các HP tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các HP cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.

5. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.

* Lưu ý: Trong thời gian thi, lớp học tại phòng 13A5 sẽ tạm thời chuyển sang học ở phòng 15A5

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

LÊ VĂN THẮNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *