Thông báo thi học kỳ III lớp TCSPMN 34A(04/11/2013)

Thông báo thi học kỳ III lớp TCSPMN 34A(04/11/2013)

   SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 294/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 23  tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ III lớp TCSPMN 34A

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ III lớp Trung cấp Sư phạm Mầm non 34A nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ III lớp Trung cấp SPMN 34A tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 13 đến tuần thứ 15. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 05/11/2013.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho một học phần. Đề thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của lớp Trung cấp SPMN 34A nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 05/11/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  4. Kế hoạch thi các học phần học kỳ III của lớp TCSPMN 34A:

            4.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các học phần của lớp Trung cấp SPMN 34A về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 05/11/2013.

        4.3. Lịch thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của lớp TCSPMN 34A: thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00. Địa điểm thi tại phòng 32 và 33 nhà A5.

Thời gian Học phần CBCT CBGS
 

Thứ hai

ngày 11/11/2013

Tin học Khoa TNN:       1

Khoa THMN:   1

Khoa XH:         1

Tổ TD-QS:        1

Khoa TN: 1
Thứ tư

ngày 13/11/2013

Tổ chức hoạt động tạo hình Khoa TN:         1

Khoa CBQLGD:1

Khoa XH:          1

Tổ TD-QS:        1

Khoa THMN:1
Thứ sáu

ngày 15/11/2013

Giáo dục học mầm non Khoa: XH:        1

Khoa TN:         1

Tổ LLCT:         1

Tổ TLGD:        1

Khoa TNN: 1
Thứ hai

ngày 18/11/2013

Phương pháp khám phá MT xung quanh Khoa TNN:      1

Khoa XH:          1

Tổ ÂN-MT:       1

Tổ TLGD:        1

Khoa THMN:1
Thứ sáu                    ngày 22/11/2013 Tổ chức hoạt động Âm nhạc Khoa TN:         1

Khoa TNN:       1

Khoa THMN:    1

Tổ TD-QS:        1

Khoa XH:   1
Thứ hai

ngày 25/11/2013

Thực hành sư phạm 2 Khoa CBQLGD:1

Khoa THMN:    1

Tổ LLCT:          1

Tổ ÂN-MT:       1

Khoa THMN: 1
Thứ tư                   ngày 27/11/2013 Phương pháp giáo dục thể chất Khoa TNN:       1

Khoa THMN:    1

Tổ ÂN-MT:       1

Tổ TLGD:        1

Khoa CBQLGD: 1
Thứ sáu                 ngày 29/11/2013 Chương trình giáo dục mầm non Khoa THMN:   1

Khoa TN:         1

Tổ TD-QS:        1

Tổ LLCT:         1

Khoa THMN:1
  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (27SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KTHIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *