Thông báo thi học kỳ III lớp TCSPMN 36C(12/06/2015)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:11/TB-CĐSP-KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 11 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc thi học kỳ III lớp TCSPMN 36C

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ III lớp Trung cấp SP Mầm non 36C nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ III lớp Trung cấp SPMN 36C tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 46 đến tuần thứ 48. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần (HP) GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp (GDCN).
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi HP của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 23/06/2015.
  3. Kế hoạch thi các HP học kỳ III của lớp TCSPMN 36C:

            3.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các HP của lớp Trung cấp SPMN 36C về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 23/06/2015.

         3.2. Địa điểm thi là P47A5          

3.3. Lịch thi các HP GDĐC và GDCN của lớp TCSPMN 36C : Thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00.

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Thứ hai

Ngày  29/06/2015

Giáo dục học mầm non Khoa XH:            1

Khoa THMN:      1

Khoa TH-MN
Thứ Tư

Ngày 01/07/2015

Tổ chức hoạt động vui chơi Khoa NN:            1

Tổ TL-GD:          1

Khoa XH
Thứ sáu

Ngày 03/07/2015

Tổ chức hoạt động âm nhạc Khoa TN:            1

Khoa THMN:      1

Khoa NN
Thứ hai                  Ngày 06/07/2015 Thực hành sư phạm 2 Khoa TN:            1

Khoa THMN:      1

Khoa TH-MN
Thứ tư

Ngày 08/07/2015

PP khám phá KHMTXQ Khoa THMN:     1

Tổ TL-GD:          1

Khoa NN
Thứ sáu

Ngày 10/07/2015

Phương pháp giáo dục thể chất Khoa XH:            1

Khoa CBQLGD: 1

 

Khoa XH

 

Thứ hai                Ngày 13/07/2015 Chính trị Tổ TD-QS:          1

Tổ LLCT:            1

Khoa THMN
Thứ tư               Ngày 15/07/2015 Tin học Khoa TN:            1

Khoa THMN:      1

Khoa TH-MN

  1. Tổ chứcthivà chấm thi các HP tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các HP cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị – Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (37HS/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

LÊ VĂN THẮNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *