Thông báo thi lại học kỳ IV – K34 Cao đẳng hệ chính quy(10/06/2014)

Thông báo thi lại học kỳ IV – K34 Cao đẳng hệ chính quy(10/06/2014)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 155/TB-CĐSP-KT&KĐCL Nam Định, ngày 06 tháng 06 năm 2014

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi lại học kỳ IV – K34 Cao đẳng hệ chính quy

Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi lại kỳ IV khóa 34 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi lại kỳ IV khóa 34 Cao đẳng hệ chính quy tiến hành từ tuần thứ 44 đến tuần thứ 45. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi lại các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung. Các học phần GDĐC riêng và chuyên ngành các khoa tổ chức thi cho các sinh viên phải thi lại và chuyển kế hoạch thi về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 12/06/2014 để tổng hợp lịch thi toàn trường báo cáo Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo kỳ thi .
  2. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi lại cho học phần. Đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung K34 nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 12/06/2014. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung đến phòng Khảo thí – KĐCL hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  3. Kế hoạch thi các học phần K34 Cao đẳng hệ chính quy:

3.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi CBCT và CBGS các học phần GDĐC và nghiệp vụ chung của K34 cho phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 12/06/2014.

3.2. Lịch thi học phần GDĐC K34: thi vào buổi chiều, giờ thi bắt đầu từ 14h00. Địa điểm thi là P 32, 33 giảng đường A5

Thời gian Học phần CBCT CBGS
Thứ hai

Ngày 16/06/2014

Tư tưởng Hồ Chí Minh Tổ TLGD: 1

Tổ ÂN-MT: 1

Tổ LLCT: 2

Tổ TDQS: 2

Khoa TN: 1
Thứ tư

Ngày 18/06/2014

Tiếng Anh III Khoa TN: 1

Khoa XH: 1

Khoa XH: 1
  1. Tổ chứcthivà chấm thi các học phần GDĐC và NV chung tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí -KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho SV theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Quản trị-Đời sống sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Huy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *