Thông báo thi học kỳ phụ K33, K34 Cao đẳng hệ chính quy và TCSPMN K34(08/08/2013)

Thông báo thi học kỳ phụ K33, K34 Cao đẳng hệ chính quy và TCSPMN K34(08/08/2013)

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ phụ K33, K34 Cao đẳng hệ chính quy và TCSPMN K34

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi kỳ phụ khóa 33, 34 Cao đẳng hệ chính quy và TCSPMN K34 nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

1. Thi kỳ phụ K33, K34 Cao đẳng hệ chính quy và TCSPMN K34 tiến hành từ tuần thứ 52. Phòng Khảo thí KĐCL tổ chức thi các học phần đã học bù, học lại.

2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của sinh viên thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL cùng các khoa có HSSV trước ngày 13/08/2013.

3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho mỗi học phần và nộp về phòng Khảo thí – KĐCL trước ngày 13/08/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *