Thông báo thi lại học kỳ IV – K33 Cao đẳng chính quy(17/06/2013)

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 175/TB-CĐSP-KT&KĐCL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 14  tháng 6 năm 2013

 

 

 

 

THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Về việc thi học kỳ II lớp TCSPMN 34B,C,D

            Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn

Chuẩn bị cho thi học kỳ II lớp Trung cấp SP Mầm non 34B,C,D nhà trường thông báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau:

  1. Thi kỳ II lớp Trung cấp SPMN 34B,C,D tiến hành theo đúng kế hoạch năm học từ tuần thứ 45 đến tuần thứ 47. Phòng Khảo thí – KĐCL tổ chức thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp.
  2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của học sinh, thông báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 20/6/2013.
  3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi cho một học phần. Đề thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của lớp Trung cấp SPMN 34B,C,D nộp về phòng Khảo thí – KĐCL vào ngày 20/6/2013. Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí – KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. Nếu học phần thi vào thứ hai thì làm túi đề thi vào ngày thứ sáu tuần trước.
  4. Kế hoạch thi các học phần học kỳ II của các lớp TCSPMN 34B,C,D:

            4.1. Cán bộ coi thi và học sinh có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển danh sách cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS) các học phần của các lớp Trung cấp SPMN 34B,C,D về phòng Khảo thí và KĐCL vào ngày 20/6/2013.

        4.2. Địa điểm thi là giảng đường A5, phòng thi các học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của các lớp TCSPMN 34B,C,D được bố trí như sau:

Ph. thi số: 1 2 3 4 5 6
Địa điểm 32 33 35 36 37 38

        4.3. Lịch thi học phần GDĐC và giáo dục chuyên nghiệp của các lớp Trung cấp SPMN 34B,C,D: thi vào buổi chiềugiờ thi bắt đầu từ 14h00.

Thời gian Học phần CBCT CBGS
 

Thứ hai

Ngày 24/6/2013

Tiếng Anh 2 Khoa XH:             2

Khoa THMN:       2

Khoa CBQLGD:  2

Khoa TNN:          3

Tổ ÂN_MT:         2

Tổ TLGD:            1

Khoa TN: 1
Thứ tư

Ngày 26/6/2013

Sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em MN Khoa TN:             3

Khoa THMN:       2

Khoa CBQLGD:  1

Tổ TD-QS:           2

Tổ ÂN_MT:         2

Tổ LLCT:             2

Khoa XH: 1
Thứ sáu

Ngày 28/6/2013

Tổ chức hoạt động vui chơi Khoa TN:             2

Khoa XH:             2

Khoa THMN:       2

Khoa CBQLGD:  1

Tổ TLGD:            3

Tổ LLCT:             2

Khoa TNN: 1
 

Thứ hai

Ngày 01/7/2013

Phương pháp làm quen với tác phẩm văn học Khoa XH:             4

Khoa THMN:       1

Khoa TNN:          3

Tổ TD-QS:           2

Tổ LLCT:             2

Khoa THMN: 1
Thứ tư

Ngày 03/7/2013

Phương pháp làm quen với Toán Khoa TN:             3

Khoa XH:             2

Khoa THMN:       1

Khoa TNN:          3

Tổ TLGD:            2

Tổ ÂN-MT:          1

Khoa CBQLGD: 1
Thứ sáu

Ngày 05/7/2013

Vệ sinh dinh dưỡng Khoa TN:             2

Khoa XH:             2

Khoa THMN:       2

Khoa CBQLGD:  2

Tổ TD-QS:           2

Tổ LLCT:             2

Khoa TN: 1
Thứ hai

Ngày 08/7/2013

Văn học thiếu nhi và đọc kể diễn cảm Khoa TN:             3

Khoa THMN:       2

Khoa CBQLGD:  1

Tổ TD-QS:           3

Tổ ÂN_MT:         2

Tổ LLCT:             1

Khoa XH: 1
Thứ tư

Ngày 10/7/2013

Thực hành sư phạm 1 Khoa TN:             3

Khoa XH:             2

Khoa THMN:       2

Khoa CBQLGD:  1

Tổ ÂN_MT:         1

Tổ TLGD:            3

Khoa TN: 1
  1. Tổ chức thi vàchấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ môn đăng ký lịch chấm thi các học phần cho phòng Khảo thí – KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo thời gian thông báo kết quả thi cho học sinh theo quy chế đào tạo hiện hành.
  2. Phòng Hành chính – Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút.
Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, bộ môn;

– Các phòng;

– Lưu KTKĐ, VT.

KTHIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

Nguyễn Văn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *